Eelco Taams, verkiezingsprogramma PvdA Oostzaan 2022-2026

Inleiding

PvdA Oostzaan wil goede leefomstandigheden voor alle inwoners. De gemeente kan daar een bijdrage aan leveren. De PvdA is solidair met mensen die steun nodig hebben en streeft naar emancipatie voor iedereen.

De sociaal democratie heeft in het verleden veel voor Oostzaners betekend zodat al onze inwoners goed konden wonen en gebruik kunnen maken van veel voorzieningen. Dat staat nu onder druk. Tijd voor een nieuwe impuls met sociaal democratische bestuurskracht en daadkracht.

Vijf punten voor Oostzaan

 1. We zetten in op het bouwen van betaalbare woningen.
 2. We bieden iedereen de kans om mee te doen in de gemeenschap.
 3. We organiseren bestaanszekerheid voor minima, flexwerkers en ZZP’ers.
 4. We stimuleren werkgelegenheid in toerisme, recreatie en natuurontwikkeling.
 5. We willen een leefbare en veilige omgeving achterlaten voor toekomstige Oostzaners.

Toelichting.

1. Wonen

Goed wonen is een recht. Het verkrijgen van een woning in Oostzaan mag niet worden bepaald door het recht van de sterkste. Daarom zullen we verkoop van huurwoningen blokkeren en waar mogelijk ingrijpen in het geval van ‘buy to let’, huisjesmelkers die overvragen, Air B&B en de perverse prijsontwikkeling van bestaande en nieuwe koopwoningen. Daarnaast is bijna alle recente nieuwbouw als koopwoning gerealiseerd, dit moet veranderen. Aan meer huurwoningen, zowel in de sociale sector als in de middeldure sector bestaat behoefte in Oostzaan. Wonen is geen markt. Wonen is een voorziening.

Daarbij is een actieve grondpolitiek nodig en zijn we bereid voor starters landschappelijk ingepaste projecten te ontwikkelen. Wij willen uitsluitend betaalbare woningen realiseren. Dure zijn er al in overvloed dus het heeft geen zin onze kostbare ruimte daaraan op te offeren.

Daar de gemeentelijke plicht om voor voldoende betaalbare volkshuisvesting te zorgen moeilijk volledig kan worden waargemaakt in Oostzaan doordat de bouwmogelijkheden beperkt zijn en vele woningzoekenden van buiten ons dorp graag bij ons willen komen wonen en de prijs opdrijven, zoeken we actief samenwerking met Zaanstad, Amsterdam-Noord en Purmerend voor onze woningzoekenden.

Ook willen we in de regionale woonruimteverdeling streven naar vergroting van het percentage lokaal toe te wijzen sociale huurwoningen voor kleine gemeenten tot 70%, zoals dat in het verleden ook heeft gegolden. Daarbij zetten we in op o.a. doorstroming bevorderende maatregelen ten behoeve van inwoners van Oostzaan.

2. Meedoen

We zijn trots op de vele clubs waarin voor en door Oostzaners sport en cultuur wordt georganiseerd. Door geldgebrek staat het accommodatiebeleid van de gemeente onder druk. De PvdA zal sporthal, sportpark en KunstGreep overeind houden en adequaat onderhouden.

Ook dorpsgenoten die met het minimum moeten rondkomen, bieden wij de kans om mee te doen aan het gemeenschapsleven. En hun kinderen mogen niet worden uitgesloten van sport en cultuur. Emancipatie in de brede zin van het woord is van oudsher een sociaaldemocratisch ideaal. Discriminatie is daarbij een schande. De gemeente voert een actief beleid voor de Oostzaanse jongeren inzake kansen op stageplaatsen en werk. In verband met het bovenstaande zullen we ook de vrijwel kapot bezuinigde Openbare Bibliotheek weer opwaarderen tot centrum van kennis, cultuur en ontmoeting. De Bibliotheek speelt een emanciperende rol. De leesvaardigheid holt achteruit en juist dan is het noodzakelijk dat ook in de Bieb een ruim aanbod is en lezen wordt gestimuleerd. De basisscholen lenen geen boeken uit.

Ouderen en mensen met een beperking worden waar nodig ondersteund en krijgen allemaal de kans op deelname aan sociale activiteiten en ontmoeting.

3. Bestaanszekerheid

Meedoen op de arbeidsmarkt is voor iedereen belangrijk. Voor bestaanszekerheid, voor zelfontplooiing en voor je gevoel van eigenwaarde. Ook is arbeidsparticipatie belangrijk voor de economie. Dorpsgenoten met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen rekenen op de PvdA voor ondersteuning en, in samenwerking met werkgevers in de omgeving, voor het creëren van kansen op werk.

We zijn echter tegen verplicht ‘vrijwilligerswerk’ voor bijstandsgerechtigden. Stimuleren ja, dwingen nee. Ook ben je voor de PvdA niet op voorhand verdacht als je een beroep doet op bijstand of toeslagen. De benadering dat je een fraudeur bent, tenzij je je kunt bewijzen dat dat niet zo is, verwerpen we.

Ook in Oostzaan zijn flexwerkers en ZZP’ers die geen bestaanszekerheid kennen en die zich in goede tijden niet kunnen indekken voor slechte tijden. Er zijn mensen die niet kunnen rondkomen van een fulltimebaan. De PvdA zal werk maken van het realiseren van een Broodfonds voor ZZP’ers en schijnzelfstandigheid bestrijden.

De gemeente heeft daarin in ieder geval mogelijkheden als opdrachtgever bij inkoop en aanbesteding. Daarbij kunnen voorwaarden worden gesteld: goed werkgeverschap en een minimumloon van minimaal €14,- per uur. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld.

4. Natuurontwikkeling en Werkgelegenheid.

Het geld moet eerst verdiend worden voor het kan worden uitgegeven. Na de afschuwelijke coronapandemie is economisch herstel en ontwikkeling extra belangrijk. De gemeente moet zich daarvoor inspannen. Oostzaanse bedrijven worden ondersteund en gefaciliteerd waar dat nuttig en nodig is voor het herstel.

De PvdA ziet mogelijkheden voor uitbreiding van werkgelegenheid in Oostzaan door de ontwikkeling van het aanbod voor toerisme en recreatie. Planologische medewerking aan totstandkoming van meer verblijfsrecreatie, van wandel en vaarroutes met bijbehorende voorzieningen, zoals aanlegplaatsen, een gidsje met fiets-, wandel- en vaarroutes i.s.m. de plaatselijke horeca en ondersteunende verhuurders van fietsen of vaartuigen. Dat alles wel binnen het kader van de natuurdoelen van onze Natura 2000 gebieden.

We onderzoeken de kansen die natuurontwikkeling biedt voor werkgelegenheid en ook de kansen die verduurzaming en energietransitie met zich mee kunnen brengen. We kunnen alleen steun verlenen aan kleinschalige verblijfsrecreatie als geborgd wordt dat het kleinschalig blijft.

Recreatiegebied Het Twiske vraagt daarbij bijzondere aandacht. We zijn voor kleinschalige verblijfsrecreatie bij bestaande voorzieningen als verbreding van het bestaande aanbod. Bij voorkeur uitsluitend voor tenten, campers en toercaravans. Grootschalige evenementen mogen zich niet uitbreiden en moeten natuurvriendelijk worden ingericht. De huidige vijf dagen per jaar is het maximum en we zijn tegen overnachten in Het Twiske van de bezoekers van festivals. Ook zijn we voorstander van het maximeren van bezoekersaantallen aan festivals. Voorop staat dat de natuurwaarde van Het Twiske behouden blijft. Nieuwe initiatieven worden altijd aan een onafhankelijke natuurtoets onderworpen en dienen te passen binnen de kaders van het provinciale natuurbeheersplan voor Natura 2000 en NNN (Nationaal Natuur Netwerk) gebieden dat in 2022 naar verwachting zal worden aangescherpt.

5. Klimaatbeleid

We zijn niet alleen solidair met de gewone Oostzaner van nu, maar ook met onze toekomstige generaties.  Het is van groot belang dat Oostzaan er alles aan doet om de CO2 uitstoot en de stikstofneerslag te verlagen. Door verduurzaming van huizen en afspraken met boeren kunnen we daar iets bereiken.

We stimuleren de plaatsing van zonnepanelen op daken en boven parkeerplaatsen en op gemeentelijke gebouwen. We onderzoeken mogelijkheden voor een zonneweide in het zuidelijk deel van de gemeente en langs de snelwegen.  De gemeente geeft het goede voorbeeld.

Wij zien windenergie op het land als een noodzakelijke aanvulling op zonne-energie, vooral in de winter. De PvdA verzet zich alleen tegen de plaatsing van windturbines in onze omgeving als  concrete plannen aantoonbaar schadelijk zijn voor de volksgezondheid en/of als dringend noodzakelijke woningbouw er door wordt geblokkeerd.

Wij ondernemen actie om CO2 uitstoot door het Oostzanerveld te beperken door vernatting. Dat biedt ook kansen voor het herstel van het veenpakket en natuurontwikkeling ten behoeve van vogels en biodiversiteit in het algemeen. We onderzoeken welke bijdrage het vee in Oostzaan levert aan de stikstofproblematiek en welke schade dat oplevert. Vooralsnog gaan we er van uit dat het effect beperkt is en dat veenweiden grazers nodig hebben. Vernatting en agrarisch gebruik vragen om een zorgvuldige benadering. De PvdA gaat uit van: Functie volgt Peil. Binnen dat uitgangspunt moet gezocht worden naar mogelijkheden om het veld toegankelijk te houden voor boeren en hun vee.

De PvdA steunt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het isoleren en van het gas afhelpen van de woningvoorraad. We zullen de gemeentelijke Reserve Duurzaamheid benutten voor ondersteuning van inwoners en bedrijven die daadwerkelijk overstappen op duurzame energie.

Financiën en Organisatie

 • Om onze zelfstandigheid te behouden is het onontkoombaar dat fors wordt geïnvesteerd in de organisatie en dat de tekorten die de afgelopen periode zijn ontstaan worden omgebogen. Het schip is nu zinkende. Bezuinigingen zijn noodzakelijk. De PvdA zal daarbij het verenigingsleven en het sociale vangnet ontzien. Ook zullen we de accommodaties in stand houden. Die zijn van de gemeenschap. Wel zullen we bijvoorbeeld het groot onderhoud van wegen versoberen. Geen dure prestigeprojecten meer.
 • Ook kunnen we besparen door voorzieningen te delen met andere gemeenten. We streven naar gelijkschakeling van werkprocessen en beleidsontwikkeling met Wormerland en onderzoeken de mogelijkheden om de gemeentewerf met een andere gemeente te delen.
 • Lastenverzwaring lijkt noodzakelijk om het gat dat is ontstaan in de periode 2018-2022 te dichten. De PvdA zal de lasten eerlijk verdelen, waarbij de laagste inkomens worden ontzien.
 • OVER-gemeenten moet weer beter gaan functioneren. De ambtelijke organisatie was eigenlijk van het begin af aan al te klein om alle taken en ambities goed aan te kunnen maar heeft naar omstandigheden een prestatie van formaat geleverd. In de afgelopen periode is OVER forse schade toegebracht dus nu is herstel zeer urgent. Er moet eerder meer worden uitgegeven dan bezuinigd op OVER. Bestuurlijk kan het ook beter. De burgemeesters van Oostzaan en Wormerland moeten weer een plaats krijgen in het dagelijks bestuur en de gemeentesecretarissen moeten weer deel uitmaken van de leiding van de organisatie, samen met de algemeen directeur. Het bestuur van een gemeenschappelijke regeling hoort geen politiek strijdtoneel te zijn, maar een samenwerkingsverband dat gemeenschappelijke doelen realiseert in het algemeen belang van de burgers van Oostzaan en Wormerland. Bescheidenheid in onze ambities en eisen en het voorkomen van overbelasting is geboden.
 • De discussies over de bestuurlijke toekomst van Oostzaan worden bij het schrijven van dit programma volop gevoerd. Die gesprekken gaan wij open in. Mocht behoud van zelfstandigheid mogelijk blijven, dan vinden we dat prachtig. Alle voors en tegens moeten in kaart worden gebracht en de PvdA wil dat de Oostzaanse burgers zich kunnen uitspreken over de mogelijke scenario’s. Hierin moet een eerlijk beeld van de ‘kosten en baten’ van die scenario’s worden voorgelegd.
 • Als echter mocht blijken dat een zelfstandig Oostzaan onvoldoende in staat zou zijn de Oostzaanse burgers naar behoren en tegen acceptabele kosten te bedienen, staan we op het standpunt dat fusie met andere gemeenten bespreekbaar moet zijn.

Tot slot

De PvdA staat voor waarden gedreven politiek. Het gaat om het recht op emancipatie en op solidariteit. Vijf waarden staan centraal: Bestaanszekerheid; Zeggenschap; Goed Werk; Gemeenschapszin; Natuurbehoud en milieu.

Spreekt dat je aan? Doe dan met ons mee, zodat we samen onze waarden kunnen laten meewegen in deze rechtse tijden waarin het recht van de sterkste net als in de 19e eeuw weer leidt tot verdrukking en uitbuiting.

Eelco Taams