Eelco Taams, ontwerp omgevingsvisie 31-08-21
 1. De PvdA heeft vorig jaar tegen de vaststelling van het Koersdocument gestemd. We vonden de koers te liberaal, te elitair gericht op duur wonen in het groen zonder perspectief te bieden aan de ontwikkeling van betaalbare volkshuisvesting, want de totstandkoming daarvan wordt te veel overgelaten aan de markt. Ook wordt er teveel uitgegaan van particulier initiatief en een beperkte, faciliterende rol voor de gemeente.
 2. Het zal dan ook niet verbazen dat de PvdA niet veel ziet in de Omgevingsvisie die op het Koersdocument is gebaseerd. Ook dit stuk ziet er prachtig uit en staat vol mooie woorden. Er worden zaken beschreven en geconstateerd , maar een een richtinggevende visie op gebied van de sociale opgaven, betaalbare woningbouw en lokaal klimaatbeleid ontbreekt.
  Ook zijn we er niet gerust op dat dat je binnen de globale kaders en met groot vertrouwen op private initiatieven tot evenwichtige afwegingen komt als het gaat om natuur en recreatie. Wij willen dat de gemeente duidelijk borgt dat besluitvorming evenwichtig is en de raad kan ingrijpen ter verdediging  van wat kwetsbaar is. We zien niet hoe binnen de kaders van deze liberale visie voorkomen kan worden dat een kleinschalige camping uitgroeit tot een grootschalig bungalow park. We adviseren dit ontwerp op die punten nader uit te werken en een sterkere rol voor de gemeente op te nemen. Minder markt, meer overheid. De Omgevingsplannen die hier op volgen dienen immers in lijn met de visie te zijn.
 3. Het zal binnen deze kaders niet lukken om te zorgen voor voldoende betaalbare volkshuisvesting. We stellen voor uit te gaan van 100% betaalbaar in de woningbouw plannen. Ook stellen we voor om door samenwerking met onze grote buurgemeenten meer betaalbare woningen beschikbaar te krijgen voor onze woningzoekenden.
 4. In het verlengde hierop zijn we tegen balans tussen Air B&B en wonen. Met de huidige woningnood moet het onttrekken van woonruimte worden verboden. Overigens lijkt het voor de natuur beter om spreiding van recreatie in Het Twiske te beperken tot de bestaande intensieve zones en in de extensieve zones juist voetpaden te verwijderen en een deel van het water voor kano’s en bootjes af te sluiten.
 5. De PvdA adviseert om met betrekking tot het veenweidegebied uit te gaan van ‘functie volgt peil’. Dit in verband met klimaatadaptatie en het tegengaan van bodemerosie. Ook de biodiversiteit is hiermee gediend.
 6. Wij adviseren ook te streven naar nieuwe recreatieve vaarroutes naar IJ en Zaan. Gemarkeerde vaarroutes concentreren de recreatievaart waardoor de natuur daarbuiten minder wordt verstoord.
 7. Zonering in Het Twiske dient precies te worden aangegeven. Natura 2000 doelen dienen te allen tijden te worden geborgd. Ook in ‘intensieve’ gebieden. We adviseren dat in de tekst op te nemen. De Omgevingsvisie Oostzaan kan de beperkingen van Natura 2000 en provinciaal beleid niet negeren.
 8. Vraagstukken zoals: wel of geen kleinschalige camping; wel of geen evenement of wel of geen aanlegplaatsen voor de recreatievaart dienen in het Omgevingsplan te worden geregeld. De Raad dient de bevoegdheid te hebben het omgevingsplan vast te stellen.
 9. In de visie ontbreekt de opgave met betrekking tot Mobiliteit.

GroenLinks heeft een alternatieve Omgevingsvisie ingediend en een aangepast Raadsvoorstel. Die visie is voor 95% identiek aan die van het College en komt daardoor onvoldoende tegemoet aan de kritiek die wij hierboven hebben verwoord. Door de wijzigingen, voorzover we die konden vinden, komt die visie wel dichter in de buurt van wat we voorstaan. Met name waar het gaat om de rol van de gemeente bij het borgen van de natuurbescherming en de realisatie van Tiny Houses als vorm van betaalbaar wonen. Het blijft echter een liberale visie waar wij een sociaaldemocratische visie voorstaan.

Conclusie.

Wij kunnen instemmen met het raadsbesluit dat het College voorstelt omdat het slechts gaat om kennis nemen van dit ontwerp en de definitieve omgevingsvisie na de inspraak door de Raad zal worden vastgesteld. We hopen dat het College de adviezen uit onze zienswijze in de definitieve tekst verwerkt en zien het resultaat met belangstelling tegemoet.

Met het aangepaste raadsvoorstel van GroenLinks kunnen we helaas niet instemmen. Het gestelde in de 1e alinea bij het 2e bolletje is onjuist omdat het nu niet gaat om besluitvorming. Het betreft slechts een ontwerp waarover na de inspraak besluitvorming zal plaats vinden.

Bovendien zijn we het niet eens met het gestelde onder het 2e gedachtenstreepje. We zijn van mening dat conform het provinciale natuurbeheerplan moet worden bepaald of kleinschalige verblijfsrecreatie of festivals schadelijk zijn voor de natuur en daardoor niet in aanmerking komen voor een vergunning. We willen dat er balans is tussen natuur en recreatie in Het Twiske en wachten met smart op de resultaten van het natuuronderzoek over de aanvraag van Twiske Haven en vinden het getuigen van onbehoorlijk bestuur als we nu besluiten die aanvraag af te wijzen terwijl de raad eerder besloot om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren alvorens tot een besluit te komen.

Onbehoorlijk bestuur is het ook om als gemeente eerst akkoord te gaan met het ambitiedocument van Recreatieschap  Twiske-Waterland alvorens nu zonder overleg met de andere participanten elementen uit dat beleid te blokkeren. Ook Staat het voorstel haaks op het provinciale besluit om het Lentekabinet voor 5 jaar een natuurvergunning te verlenen. Voor onze bestuurlijke toekomst is het belangrijk dat we ons een betrouwbare partner tonen.

Namens de PvdA Oostzaan

Eelco Taams
fracievoorzitter